CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Portofoliul profesorului consilier școlar

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

DOCUMENTELE PROFESORULUI CONSILIER ȘCOLAR - AN ȘCOLAR 2022-2023

 1_CJRAE_DB_PO_Consilierea de grup_2022

 2_CJRAE_DB_PO_Consilierea individuală prin cabinetele de asistentă psihopedagogică_2022

 3_CJRAE_DB_PO_completare condica si pontaj_31.03.2022

 4_CJRAE_DB_PO_Concediu de odihna_31.03.2021

NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - 2022-2023

1_CONȚINUTUL MAPEI CABINETULUI de CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

2_PORTOFOLIUL profesorului consilier școlar

3.ORAR septembrie 2022_centralizator

4.Acordul părintelui pentru consiliere

5.Chestionare de identificare a nevoilor de consiliere

6. Structura Planului anual de activitate

7.Structura Programului de consiliere de grup

8.Tabel centralizator programe de consiliere de grup

9.Tabel cu semnături prof. pentru programele și activitățile derulate

10. fisa APP_gradinta

11.Registrul de evidență a activității de consiliere

12.Declaratie parinti

13.Fișa activității din săptămâna Școala Altfel

14.Fișa psihopedagogică

15.Protocol de colaborare prin voluntariat

16. model_declaratii parinti

17. Situatii cand se declina competenta prof consilier scolar

18_INDICATORI COPIL CU NEVOI SPECIFICE DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

19_Structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2022


NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL - 2022-2023

1_CONȚINUTUL MAPEI CABINETULUI de CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

2_PORTOFOLIUL profesorului consilier școlar

3.ORAR septembrie 2022_centralizator

4.Acordul părintelui pentru consiliere

5.Chestionare de identificare a nevoilor de consiliere

6. Structura Planului anual de activitate

7.Structura Programului de consiliere de grup

8.Tabel centralizator programe de consiliere de grup

9.Tabel cu semnături prof. pentru programele și activitățile derulate

10.Fișa APP_ consilierea psihopedagogică individuală

11.Fișa OSP

12.Registrul de evidență a activității de consiliere

13.Declaratie parinti

14.Fișa activității din săptămâna Școala Altfel

15.Fișa psihopedagogică

16.Protocol de colaborare prin voluntariat

17. model_declaratii parinti

18. Situatii cand se declina competenta prof consilier scolar

19_INDICATORI COPIL CU NEVOI SPECIFICE DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

20_Structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2022


NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - 2022-2023

1_CONȚINUTUL MAPEI CABINETULUI de CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

2_PORTOFOLIUL profesorului consilier școlar

3.ORAR septembrie 2022_centralizator

4.Acordul părintelui pentru consiliere

5.Chestionare de identificare a nevoilor de consiliere

6. Structura Planului anual de activitate

7.Structura Programului de consiliere de grup

8.Tabel centralizator programe de consiliere de grup

9.Tabel cu semnături prof. pentru programele și activitățile derulate

10.Fișa APP_ consilierea psihopedagogică individuală

11.Fișa OSP

12.Registrul de evidență a activității de consiliere

13.Declaratie parinti

14.Fișa activității din săptămâna Școala Altfel

15.Fișa psihopedagogică

16.Protocol de colaborare prin voluntariat

17. model_declaratii parinti

18. Situatii cand se declina competenta prof consilier scolar

19_INDICATORI COPIL CU NEVOI SPECIFICE DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

20_Structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2022

 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

 • Documente privind identitatea: carte de identitate, documente de schimbare a numelui – copii xerox
 • Curriculum vitae – format Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/) (actualizat anual)
 • Diplome de studii ale școlilor absolvite (copii xerox)
 • Evoluţia profesională (grade, cursuri de formare/perfectionare, certificate, adeverinţe – copii xerox).
 • Decizia de numire (suplinire, detaşare, titularizare) - în copie
 • Contractul individual de muncă (copie)
 • Calificativul acordat pentru activitatea desfășurată în anul școlar anterior (copie).
 • Fișa postului pentru anul școlar în curs
 • Fisa de autoevaluare (se completează, se înregistrează și se depune la CJRAE, conform metodologiei, la sfârșitul anului școlar)

DOCUMENTE PENTRU ANUL ȘCOLAR ÎN CURS

 • Orarul activităților de consiliere / orelor de predare
 • Acordul părintelui pentru consiliere
 • Centralizarea răspunsurilor la chestionarul privind identificarea nevoilor de consiliere
 • Planul anual pentru activitatea cabinetului de consiliere psihopedagogică semestrial în conformitate cu planul managerial al CJRAE, înregistrat la CJRAE
 • Structura programelor derulate pe parcursul anului școlar (înregistrate în unitatea școlară) și proiectele de activitate, pentru debutanți   
 • Tabelul centralizator al programelor de consiliere de grup derulate în fiecare semestru    
 • Tabel cu semnăturile diriginților pentru programele și activitățile derulate în fiecare semestru
 • Fișe pentru consilierea psihopedagogică individuală, fișe OSP
 • Rapoarte semestriale privind activitatea desfășurată
 • Raportul anual privind activitatea desfășurată, înregistrat la CJRAE
 • Proceduri privind derularea activității de consiliere (individuală și de grup)   
 • Registrul de evidență a activităților specifice, înregistrat la CJRAE  
 • Tabelul centralizator al activităților de formare  în specialitate    
 • Fișele activităților din săptămâna Școala Altfel, înregistrate în unitatea școlară  
 • Chestionare de satisfacție a beneficiarilor  
 • Documente curriculare (pentru disciplina predată) – programa, planificarea înregistrată în unitatea școlară, proiecte didactice pentru debutanți
 • Instrumente de lucru si de evaluare pentru activitatea de consiliere, pentru activitatea de predare
 • Documente pentru disciplina opționale (dacă e cazul):  suport de curs, materiale auxiliare, fișa de avizare înregistrată în școală
 • Lista/ inventarul materialelor aflate in dotarea cabinetului, actualizat anual
 • Documente privind calitatea de mentor, formator, prof metodist, membru al consiliului consultativ al ISJ Dâmbovița, membru in comisii etc.

ALTE MATERIALE:

 • Proiectele, programele şi activităţile de consiliere realizate în parteneriat cu reprezentanţii comunităţii
 • Procese verbale încheiate la activitati extrașcolare,
 • Procese verbale încheiate la activitati derulate in cadrul comisiilor metodice,
 • Protocoale de colaborare
 • Articole în publicații de specialitate
 • Studiile psiho-sociologice elaborate de cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică
 • Baza de date (tabel nominal copii CES, tabel nominal copii cu părinți plecați în străinătate, tabel nominal copii cu risc educațional, tabel nominal copii cu risc abandon școlar);
 • Materiale informative despre activitatea cabinetului
 • Documente oficiale care atestă transmiterea la timp a informațiilor solicitate
 • Fișa de caracterizare psihopedagogică, preluată din ordinul privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice -Nr.1985/4.10.2016;  Ministerul Sănătății Nr.1305/17.11.2016;    Ministerul Educației  Naționale și Cercetării Științifice -  5805/ 23.11.2016); consilierul școlar o întocmește împreună cu  educatoarea/ învățătorul/ dirigintele la solicitarea acestuia.

DOCUMENTE LEGISLATIVE:

 • Regulamentul - cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, anexă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene / al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională;
 • Legislatia și strategia de integrare a copiilor cu CES;

 

 PORTOFOLIUL profesorului consilier școlar din Cabinetul de asistență psihopedagogică

 Conținutul mapei Cabinetului de Consiliere Psihopedagogică

 Fișa de autoevaluare / evaluare în vederea acordării calificativului anual

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Citit 8425 ori